Algemene Voorwaarden Visagie Opleiding tot Allround Make Up Artist

Algemene Voorwaarden Visagie Opleiding tot Allround Make Up Artist

 1. ALGEMEEN – De Visagie Opleiding tot Allround Make Up Artist (hierna te noemen “De Opleiding”) wordt georganiseerd door Art in the Attic, Kvk 58761802 (Apeldoorn) (hierna te noemen “De Organisatie”) en zal worden gehouden op diens bedrijfsadres. De Deelnemer bevestigt kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle beschikbare informatie en deze Algemene Voorwaarden. De Deelnemer verklaart persoonsgegevens namens zichzelf, volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Indien De Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dan dient hij/zij vooraf toestemming te hebben verkregen van een wettelijke ouder/voogd en die toestemming op verzoek van De Organisatie te kunnen overleggen
 2. PRIVACY & (PERSOONS)GEGEVENS – Gegevens en informatie die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of inschrijven voor opleidingen, worden door ons verwerkt met inachtneming van wettelijk regels en bepalingen t.a.v. je (persoons)gegevens en privacy. Deze website maakt gebruik van cookies van o.a. Google Analytics en Google Adwords. Hiermee houden we bij op welke wijze bezoekers van deze website gebruik maken van de website. Uitgebreide informatie over dit alles vind je in onze Verklaring t.a.v. Gegevensbescherming & Privacy.
 3. INHOUD – De BASIS opleiding bestaat uit 14 uur les, in 4 dagdelen van 3,5 uur op de dagen/tijden zoals vermeld op deze website. De PRO opleiding bestaat uit 24,5 uur les, in 7 dagdelen van 3,5 uur op de dagen/tijden zoals vermeld op deze website. De EXPERT opleiding bestaat uit 35 uur les in totaal en start met dezelfde lessen als de PRO opleiding, aangevuld 3 extra EXPERT lessen van 3,5 uur. De Organisatie behoudt zich het recht voor de opleiding, of onderdelen daarvan, te wijzigen, op te schorten of te annuleren als omstandigheden daarom vragen, in welk geval aan Deelnemer een passende vervanging zal worden aangeboden
 4. TOTSTANDKOMING – De inschrijving en overeenkomst tussen Deelnemer en De Organisatie komt tot stand op het moment dat de bevestiging van de door de Deelnemer ingezonden inschrijving per e-mail naar het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres wordt verzonden. De inschrijving en overeenkomst zijn daarmee bindend en rechtsgeldig
 5. BETALING – Betaling geschiedt, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de eerste les via iDEAL, via IBAN overboeking, of middels termijnbetaling via iDEAL en SEPA incasso. Ingeval een SEPA incasso mislukt vanwege een te laag saldo of stornering door de Deelnemer, wordt aan Deelnemer € 7,50 adminstratiekosten in rekening gebracht welke binnen 7 dagen moeten worden voldaan. Een uitgebreide uitleg van de betaalmogelijkheden staat nader omschreven in de Veelgestelde Vragen. Bij te late (termijn)betaling of mislukte incasso heeft De Organisatie het recht De Deelnemer toegang tot De Opleiding te weigeren totdat de openstaande bedragen zijn betaald, waarbij de mogelijkheid vervalt om eventueel gemiste lessen in te halen. Restitutie van aanbetalingen of het deelnamegeld op verzoek van Deelnemer is in geen geval mogelijk. In het uiterste geval behoudt De Organisatie zich het recht voor openstaande rekeningen voor incasso uit handen te geven, met inachtneming van de geldende regelgeving
 6. BASISPAKKET MAKE-UP – Deelnemer verplicht zich tot de aanschaf van het bij de Opleiding behorende Basispakket make-up (hierna: Pakket), tenzij anders is overeengekomen. Het Pakket wordt na aanvang van de opleiding eigendom van De Deelnemer en zal, bij tijdig ontvangen betaling, worden verstrekt op de eerste lesdag. Nadat het Pakket in ontvangst is genomen, kan dit i.v.m. de hygiëne onder geen beding worden geretourneerd en restitutie t.a.v. het Pakket is in geen geval mogelijk.
 7. HERROEPING – Deelname aan de Opleiding door particulieren betreft vrijetijdsbesteding en de inschrijving kan derhalve niet worden herroepen o.b.v. de Wet Koop op Afstand. De Organisatie verleent iedere Deelnemer (particulier of zakelijk) de mogelijkheid om de inschrijving voor de Opleiding kosteloos te herroepen tot uiterlijk 3 weken voor de eerste origineel ingeroosterde lesdag. Bij een herroeping tussen 3 weken en 2 weken voor de origineel ingeroosterde eerste lesdag is Deelnemer 50% van het deelnamegeld verschuldigd. Bij een herroeping korter dan 2 weken voor de eerste origineel ingeroosterde lesdag is Deelnemer het volledige deelnamegeld verschuldigd. Herroeping geschiedt door het downloaden, invullen en binnen bovengenoemde termijn per post verzenden van dit Herroepingsformulier naar het bedrijfsadres van De Organisatie. De mogelijkheid om te herroepen vervalt geheel indien Deelnemer zich inschrijft met een Vroegboekkorting
 8. VERZUIM, OMBOEKEN, ANNULEREN – Verzuim moet voorafgaand aan de te verzuimen les via het daarvoor bestemde online formulier worden gemeld. Bij onvrijwillig verzuim van een les, ongeachte de reden, is het alleen mogelijk de gemiste les in te halen indien er een passende plek is in een andere groep hetgeen door de docente wordt bepaald, en mits het verzuim tijdig en correct is gemeld. Eventueel kan de Deelnemer bij de docente een prive-les boeken tegen betaling van het dan geldende reguliere uurtarief om de gemiste lesstof in te halen. Bij een gemiste les die niet wordt ingehaald, zal er geen certificaat worden uitgereikt. Een omboeking naar een andere voorkeursgroep of startdatum op verzoek van de Deelnemer kan tot 10 dagen voor aanvang van de Opleiding, maar kan alleen worden toegekend o.b.v. beschikbaarheid. Voor een omboeking wordt € 29,- administratiekosten in rekening gebracht die binnen 3 dagen dienen te worden voldaan voordat het verzoek kan worden ingewilligd. Bij een omboeking naar een latere startdatum vervalt de mogelijkheid om in termijnen te betalen en moet het volledige deelnamegeld direct via iDEAL of IBAN overboeking worden voldaan, of kan er voor gespreid betalen via SprayPay worden gekozen. Bij een omboeking vervalt nadrukkelijk iedere mogelijkheid om de inschrijving nog te herroepen. De mogelijkheid om om te boeken vervalt geheel indien Deelnemer zich inschrijft met een Vroegboekkorting. De inschrijving voor de Opleiding kan door Deelnemer niet worden geannuleerd. Bij afmelding, afwezigheid zonder reden en/of een ‘no-show’ blijft Deelnemer het volledige deelnamegeld verschuldigd
 9. KLACHTENPROCEDURE – Bij zorgen, ontevredenheid of klachten, m.b.t een les, communicatie of de Organisatie kan de Deelnemer zich direct en rechtstreeks allereerst melden bij de docent via een directe e-mail of in een persoonlijk gesprek. Daarnaast kan de Deelnemer zich ook wenden tot de Commercieel Directeur via een e-mail gericht aan ComDir@artintheattic.nl. Meldingen worden altijd serieus en inhoudelijk opgevolgd en waar nodig wordt met de Deelnemer en/of de docent besproken welke oplossingen er voorhanden zijn. Klachten die niet direct en rechtstreeks aan de Organisatie worden gemeld, kunnen niet op een later tijdstip in behandeling worden genomen. Meldingen die via andere Deelnemers of anderszins niet rechtstreeks worden gedaan, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 10. TOEPASSELIJK RECHT – Op de inschrijving en overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 11. OVERIGE BEPALINGEN
  • De Deelnemer zal al het mogelijke doen om alle lessen bij te wonen en op tijd te komen. Bij vrijwillig verzuim zal in de regel geen inhaalles worden aangeboden
  • De Deelnemer stemt ermee in om tijdens De Opleiding desgevraagd model te zitten voor andere deelnemers en zich door hen te laten opmaken onder begeleiding van De Organisatie
  • Tijdens De Opleiding mogen geen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt
  • Van alle materialen die tijdens De Opleiding worden verstrekt, berust het auteursrecht en intellectuele eigendom bij De Organisatie en niets daarvan mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins beschikbaar worden gemaakt aan derden
  • Na behalen van het Pro Certificaat, wordt Deelnemer bijgeschreven in het online en openbaar Pro Register, met voornaam en woonplaats, nadat Deelnemer een review heeft geplaatst op Klantenvertellen.nl. Optioneel kunnen ook achternaam, bedrijfsnaam en/of hyperlinks naar de eigen website en/of Facebookpagina worden vermeld, na instemming
  • Roken is tijdens De Opleiding nergens toegestaan
  • Uit respect voor alle aanwezigen wordt iedereen geacht tijdens De Opleiding alleen Nederlands en/of Engels te spreken
  • De Organisatie behoudt zich het recht voor De Deelnemer toegang te ontzeggen of uit De Opleiding te verwijderen in geval van misbruik of bedrog (inbegrepen o.a. wangedrag, wanbetaling, wanprestatie, diefstal, ontvreemding, etc.), of bij kwetsende, racistische, beledigende, respectloze, onzedige, of anderszins aanstootgevende uitlatingen of gedragingen jegens De Organisatie, andere deelnemers of De Opleiding in het algemeen, in welk geval De Deelnemer geen recht heeft op restitutie van het deelnamegeld
  • Individuen die ooit uit de Opleiding verwijderd zijn of die toegang tot de Opleiding zijn ontzegd, zijn uitgesloten van deelname aan al het overige huidige en toekomstige aanbod van de Organisatie
  • De Organisatie aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging, of diefstal van persoonlijke eigendommen van De Deelnemer of voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens De Opleiding
  • Alle schade en/of letsel voor, tijdens, of na De Opleiding veroorzaakt door De Deelnemer jegens De Organisatie en/of andere deelnemers zal op De Deelnemer worden verhaald
  • Voor ieders veiligheid, is er in ons pand cameratoezicht
  • T.a.v. de Make-up Studio PRO CARD*, STUDENT CARD, de MAKE UP FOR EVER Student Card en/of de Boozyshop Pro Card verzorgt Art in the Attic alleen de aanmelding. De uiteindelijke acceptatie, toekenning en verstrekking van de kaart, alsmede de inhoud van de aanbiedingen, kortingen, etc. wordt verder bepaald door Make-up Studio, MAKE UP FOR EVER en/of Boozyshop en kan op ieder moment door hen worden gewijzigd of ingetrokken zonder uitleg of aankondiging. *De PRO CARD wordt door Make-up Studio alleen verstrekt op vertoon van een geldige KvK inschrijving als make-up professional.

(v20200304, bij inschrijvingen voor januari 2020 en verder)