Algemene Voorwaarden Cursus Visagie & Make-up PRO

 1. ALGEMEEN – De Cursus Visagie & Make-up PRO (hierna te noemen “De Cursus”) wordt georganiseerd door Art in the Attic, Kvk 58761802 (Apeldoorn) (hierna te noemen “De Organisatie”) en zal worden gehouden op diens bedrijfsadres. De Cursist bevestigt kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle beschikbare informatie en deze Algemene Voorwaarden. De Cursist verklaart persoonsgegevens namens zichzelf, volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Indien De Cursist jonger is dan 18 jaar, dan dient hij/zij vooraf toestemming te hebben verkregen van een wettelijke ouder/voogd en die toestemming op verzoek van De Organisatie te kunnen overleggen
 2. PRIVACY & (PERSOONS)GEGEVENS – Gegevens en informatie die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of inschrijven voor cursussen, worden door ons verwerkt met inachtneming van wettelijk regels en bepalingen t.a.v. je (persoons)gegevens en privacy. Deze website maakt gebruik van cookies van o.a. Google Analytics en Google Adwords. Hiermee houden we bij op welke wijze bezoekers van deze website gebruik maken van de website. Uitgebreide informatie over dit alles vind je in onze Verklaring t.a.v. Gegevensbescherming & Privacy.
 3. INHOUD – De korte Basiscursus Make-up bestaat uit 14 uur les, in 4 dagdelen van 3,5 uur op de dagen/tijden zoals vermeld op deze website. De Basiscursus kan ook via privé lessen worden gevolgd, in 2 dagdelen van 3,5 uur op dagen/tijden die in goed overleg worden overeengekomen. De lange Cursus Visagie & Make-up PRO bestaat uit 24,5 uur les in totaal en start met dezelfde lessen als de basiscursus, aangevuld 3 extra PRO lessen van 3,5 uur. De Organisatie behoudt zich het recht voor de cursus, of onderdelen daarvan, te wijzigen, op te schorten of te annuleren als omstandigheden daarom vragen, in welk geval aan Cursist een passende vervanging zal worden aangeboden, of, als die niet mogelijk blijkt, een evenredig deel van het cursusgeld aan Cursist binnen 2 weken zal worden terugbetaald
 4. TOTSTANDKOMING – De inschrijving en overeenkomst tussen Cursist en De Organisatie komt tot stand op het moment dat de bevestiging van de door de Cursist ingezonden inschrijving per e-mail naar het door de Cursist opgegeven e-mailadres wordt verzonden. De inschrijving en overeenkomst zijn daarmee bindend en rechtsgeldig
 5. BETALING – Betaling geschied binnen 3 dagen volledig via iDEAL, of via een termijnbetaling. Cursist ontvangt een factuur voor het cursusgeld per e-mail. Termijnbetaling geschiedt als volgt: binnen 3 dagen € 75,-; uiterlijk 5 dagen voor de eerste les € 299,-; het resterende bedrag uiterlijk 10 dagen voor de laatste les. Cursist dient zelf de tijdig de termijnen te betalen middels een bankoverschrijving naar de IBAN bankrekening die op de factuur wordt aangegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij te late (termijn)betaling heeft De Organisatie het recht De Cursist toegang tot De Cursus te weigeren totdat de openstaande bedragen zijn betaald, waarbij de mogelijkheid vervalt om eventueel gemiste lessen in te halen. Restitutie van aanbetalingen of het cursusgeld op verzoek van Cursist is in geen geval mogelijk. In het uiterste geval behoudt De Organisatie zich het recht voor openstaande rekeningen voor incasso uit handen te geven, met inachtneming van de geldende regelgeving
 6. MATERIALENPAKKET – Cursist verplicht zich tot de aanschaf van het bij de Cursus behorende Materialenpakket, tenzij anders is overeengekomen. De kosten van de materialen zijn inbegrepen in het cursusgeld. Het Materialenpakket wordt na aanvang van de cursus eigendom van De Cursist en zal, bij tijdig ontvangen betaling, worden verstrekt op de eerste lesdag. Nadat het materialenpakket in ontvangst is genomen, kan dit i.v.m. de hygiëne onder geen beding worden geretourneerd en restitutie t.a.v. het materialenpakket is in geen geval mogelijk.
 7. HERROEPING – Deelname aan de Cursus door particulieren betreft vrijetijdsbesteding en de inschrijving kan derhalve niet worden herroepen o.b.v. de Wet Koop op Afstand. De Organisatie verleent iedere Cursist (particulier of zakelijk) de mogelijkheid om de inschrijving voor de Cursus kosteloos te herroepen tot uiterlijk 6 weken voor de eerste lesdag. Bij een herroeping tussen 6 weken en 3 weken voor de eerste lesdag is Cursist 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij een herroeping korter dan 3 weken voor de eerste lesdag is Cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Herroeping geschiedt door het downloaden, invullen en binnen bovengenoemde termijn per post verzenden van dit Herroepingsformulier naar het bedrijfsadres van De Organisatie
 8. VERZUIM, OMBOEKEN, ANNULEREN – Bij onvrijwillig verzuim van een les, ongeachte de reden, is het alleen mogelijk de gemiste les in te halen indien er een passende plek is in een andere groep, hetgeen door de docente wordt bepaald. Eventueel kan de Cursist bij de docente een prive-les boeken tegen betaling van het dan geldende reguliere uurtarief om de gemiste lesstof in te halen. Bij een gemiste les die niet wordt ingehaald, zal er geen certificaat worden uitgereikt. Een omboeking naar een andere voorkeursgroep of startdatum op verzoek van de Cursist kan tot 10 dagen voor aanvang van de Cursus, maar kan alleen worden toegekend o.b.v. beschikbaarheid. Voor een omboeking wordt € 29,- administratiekosten in rekening gebracht die binnen 3 dagen dienen te worden voldaan voordat het verzoek kan worden ingewilligd. Bij een omboeking vervalt nadrukkelijk iedere mogelijkheid om de inschrijving nog te herroepen. De inschrijving voor de Cursus kan door Cursist niet worden geannuleerd. Bij afmelding, afwezigheid zonder reden en/of een ‘no-show’ blijft Cursist het volledige cursusgeld verschuldigd
 9. TOEPASSELIJK RECHT – Op de inschrijving en overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 10. OVERIGE BEPALINGEN
  • De Cursist zal al het mogelijke doen om alle lessen bij te wonen en op tijd te komen. Bij vrijwillig verzuim zal in de regel geen inhaalles worden aangeboden
  • De Cursist stemt ermee in om tijdens De Cursus desgevraagd model te zitten voor andere cursisten en zich door hen te laten opmaken onder begeleiding van De Organisatie
  • Tijdens De Cursus mogen geen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt
  • Van alle materialen die tijdens De Cursus worden verstrekt, berust het auteursrecht en intellectuele eigendom bij De Organisatie en niets daarvan mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins beschikbaar worden gemaakt aan derden
  • Na behalen van het Pro Certificaat, wordt Cursist bijgeschreven in het online en openbaar Pro Register, met voornaam en woonplaats, nadat Cursist een review heeft geplaatst op Klantenvertellen.nl. Optioneel kunnen ook achternaam, bedrijfsnaam en/of hyperlinks naar de eigen website en/of Facebookpagina worden vermeld, na instemming
  • Roken is tijdens De Cursus nergens toegestaan
  • De Organisatie behoudt zich het recht voor De Cursist toegang te ontzeggen of uit De Cursus te verwijderen in geval van misbruik of bedrog (inbegrepen o.a. wangedrag, wanbetaling, wanprestatie, diefstal, ontvreemding, etc.) , of bij kwetsende, racistische, beledigende, onzedige, of anderszins aanstootgevende uitlatingen jegens De Organisatie, andere cursisten of De Cursus in het algemeen, in welk geval De Cursist geen recht heeft op restitutie van het cursusgeld
  • Individuen die ooit uit de Cursus verwijderd zijn of die toegang tot de Cursus zijn ontzegd, zijn uitgesloten van deelname aan al het overige huidige en toekomstige aanbod van de Organisatie
  • De Organisatie aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging, of diefstal van persoonlijke eigendommen van De Cursist of voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens De Cursus
  • Alle schade en/of letsel voor, tijdens, of na De Cursus veroorzaakt door De Cursist jegens De Organisatie en/of andere cursisten zal op De Cursist worden verhaald
  • Voor ieders veiligheid, is er in ons pand cameratoezicht
  • De Make-up Studio PRO CARD en/of de Boozyshop Pro Card is exclusief voor cursisten die de volledige PRO cursus volgen, dus niet alleen de Basiscursus. Art in the Attic verzorgt alleen de aanmelding. De uiteindelijke acceptatie, toekenning en verstrekking van de kaart, alsmede de inhoud van de aanbiedingen, kortingen, etc. wordt verder bepaald door Make-up Studio en/of Boozyshop en kan op ieder moment door hen worden gewijzigd of ingetrokken zonder uitleg of aankondiging.

(v20180201, bij inschrijvingen voor maart 2018 en verder)

Facebookgoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebookgoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail